LEGE nr.465 din 18 iulie 2001
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile
Textul actului publicat în M.Of. nr. 422/30 iul. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.16 din 26 ianuarie 2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.66 din 7 februarie 2001, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Scopul prezentei ordonanțe de urgență îl constituie asigurarea gestionării eficiente a deșeurilor industriale reciclabile în condiții de protecție a mediului și a sănătății populației."

2. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - (1) Grupele de deșeuri industriale reciclabile sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență."

3. Partea introductivă a articolului 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - La baza gestionării grupelor de deșeuri industriale reciclabile care fac obiectul anexei nr. 1 stau următoarele principii generale:"

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - Deținătorii de deșeuri industriale reciclabile, persoane juridice, sunt obligați să asigure strângerea, sortarea și depozitarea temporară a acestora, cu respectarea normelor de protecție a mediului și a sănătății populației, precum și reintroducerea lor în circuitul productiv prin:
a) reutilizarea în propriile procese de producție;
b) valorificarea, cu respectarea prevederilor art. 8, și comercializarea materiilor prime secundare și, respectiv, a produselor reutilizabile obținute prin reciclare;
c) predarea către agenții economici specializați, autorizați pentru valorificare, a deșeurilor industriale reciclabile, pe baza documentelor de proveniență."

5. Litera a) a articolului 6 va avea următorul cuprins:

"a) să nu depoziteze și să nu abandoneze deșeurile industriale reciclabile în condiții care contravin normelor de protecție a mediului și a sănătății populației;"

6. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - (1) Agenții economici care realizează activități de colectare a deșeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice își pot desfășura activitatea numai în baza autorizației de colectare emisă de prefectura județului, cu avizul primăriei comunei, orașului sau municipiului în care își desfășoară activitatea agentul economic respectiv, pe baza dovezii că deține spațiul și dotările corespunzătoare necesare pentru depozitarea deșeurilor colectate și pe baza autorizației de mediu emisă de autoritatea teritorială pentru protecția mediului, conform reglementărilor în vigoare."

7. După alineatul (1) al articolului 7 se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

"(11) Se interzice pe o perioadă de 2 ani achiziționarea de la persoane fizice a metalelor neferoase, a aliajelor acestora și a deșeurilor neferoase reciclabile, cu excepția metalelor prețioase și a acumulatorilor auto uzați."

8. Alineatul (4) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

"(4) Agenții economici care colectează deșeuri industriale reciclabile de la persoane fizice sunt obligați să elibereze deținătorilor adeverința de primire și plată, care va conține în mod obligatoriu următoarele elemente:
a) denumirea agentului economic colector;
b) datele de identificare a deținătorului:

c) deșeul reciclabil predat și definirea naturii acestuia;
d) cantitatea, prețul, valoarea;
e) proveniența deșeului, declarată de deținător pe propria răspundere;
f) semnătura agentului colector și a persoanei fizice deținătoare."

9. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - (1) Agenții economici specializați definiți la art. 7 alin. (3), precum și deținătorii de deșeuri industriale definiți la art. 5, care realizează operațiuni de valorificare a deșeurilor industriale reciclabile, în sensul definit prin prezenta ordonanță de urgență, pot desfășura această activitate numai pe bază de autorizație de valorificare emisă de Comisia Națională pentru Reciclarea Materialelor, aflată în subordinea Ministerului Industriei și Resurselor."

10. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - (1) Procedura privind acordarea, prelungirea, suspendarea sau anularea autorizației de colectare și, respectiv, a autorizației de valorificare se stabilește prin norme emise de Comisia Națională pentru Reciclarea Materialelor, aprobate prin ordin al ministrului industriei și resurselor, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Apelor și Protecției Mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență."

11. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"Art. 11. - Agenții economici specializați în activități de valorificare a deșeurilor industriale reciclabile sunt obligați să livreze materiile prime secundare sau produsele reutilizabile obținute, numai însoțite de documente de certificare a calității sau de certificate de garanție, după caz, conform reglementărilor în vigoare."

12. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"Art. 12. - Agenții economici care dețin, colectează și/sau valorifică deșeuri industriale reciclabile sunt obligați să țină evidența lor, să raporteze și să furnizeze informații la cererea persoanelor cu drept de control, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și ale celorlalte reglementări în vigoare."

13. După litera a) a articolului 13 se introduce litera a1) cu următorul cuprins:

"a1) cu amendă de la 200.000.000 lei la 400.000.000 lei și anularea autorizației de colectare pentru nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2);"

14. După articolul 13 se introduce articolul 131 cu următorul cuprins:

"Art. 131. - (1) Falsul în declarația deținătorului de deșeuri industriale reciclabile referitoare la proveniența acestora, precum și furturile sau sustragerile de materiale, produse sau echipamente în vederea valorificării ca deșeu constituie infracțiune și se pedepsește conform Codului penal.

(2) Dacă furturile sau sustragerile de materiale, produse și echipamente în vederea valorificării pun în pericol mediul, precum și sănătatea și/sau siguranța populației, aceasta constituie infracțiune și se pedepsește ca agravantă conform Codului penal.

15. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"Art. 14. - (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de persoanele împuternicite în acest scop de Ministerul Industriei și Resurselor, Ministerul Apelor și Protecției Mediului, Ministerul de Interne, Ministerul Administrației Publice, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și de Ministerul Finanțelor Publice, după caz.

(2) Contravențiilor prevăzute la art. 13 le sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu excepția art. 25-27.

(3) Deșeurile industriale reciclabile a căror proveniență nu poate fi dovedită ca fiind legală sau care fac obiectul valorificării ori al unor acte sau fapte de comerț neconforme cu prevederile legale se confiscă și se valorifică în condițiile legii, contravaloarea acestora făcându-se venit la bugetul local al localității în a cărei rază teritorială s-a făcut constatarea faptică, dacă acestea nu au fost returnate celor în drept.

16. Articolul 15 se abrogă.

17. Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

"ANEXA Nr. 1

Grupe de deșeuri industriale reciclabile

18. Anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

"ANEXA Nr. 2

Definirea termenilor specifici

Art. II. - În termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi se vor stabili prin hotărâre a Guvernului:
a) lista cuprinzând deșeurile industriale reciclabile care constituie materii prime deficitare pe plan național, precum și condițiile în care aceste deșeuri pot fi valorificate prin export;
b) reglementările privind eliberarea de licențe statistice de export pentru deșeurile valorificate prin export;
c) prevederi privind obligativitatea, încurajarea sau stimularea unor agenți economici interni, după caz, de a consuma în procesele tehnologice, în anumite cote, materiile prime deficitare definite la lit. a).

Art. III. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.16/2001, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 21 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
GHEORGHE BUZATU

București, 18 iulie 2001.
Nr. 465.


Miercuri, 05 octombrie 2022, 21:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.